Sơ đồ tổ chức

                                

                                                                   

           SƠ ĐỒ HÀNH CHÍNH CÔNG TY

                     QUẢN LÝ THEO ISO

   

                                                                                               

CÔNG TY CÓ ĐỦ CÁC CHỨNG THƯ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM